Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - beta5.nk-net.pl

Urodziny *:
Dlaczego muszę podać datę mojego urodzenia
Twoja data urodzin pomoże nam dopasować interesujące treści do Twojego wieku, a dodatkowo Twoi znajomi będą mogli złożyć Ci życzenia urodzinowe :) Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ją ukryć i nie będzie widoczna dla innych osób na NK - Zobacz też jak dbamy o Twoją prywatność
Płeć *:
WWWWWWWWWWW
Wydanie 4 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez spółkę ONET.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10 (dalej również: „Spółka") pod adresem nk.pl (dalej również: „Serwis") na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu, jak również w ramach usługi wewnętrznego komunikatora, informacji handlowych od Spółki.

Regulamin Serwisu NK.pl

SPIS TREŚCI:

 1. ART. 1 WSTĘP

  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące naterytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania(platformy komunikacyjnej) internetowego serwisu społecznościowego(dalej: „Serwis/Portal”), funkcjonującego pod domeną /nk.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa,obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

  Warunkiem korzystania z Usług jest zaakceptowanie Regulaminu w procesie rejestracji w Serwisie (założenie Konta).

  Nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 2. ART. 2 DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. NK – administrator zarządzający i prowadzący serwis społecznościowy (dalej „Serwis/Portal”)funkcjonujący pod adresem: /nk.pl – spółka Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007763, z kapitałem zakładowym w kwocie 7.580.648 zł (w całości wpłaconym), NIP: 734-00-09-469

  2. Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych dobrowolnie w Serwisie przez Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez NK, za zgoda Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

  3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie i samodzielnie umieszcza w Serwisie;

  4. Dane Osobowe - podane przez Użytkownika dobrowolnie i samodzielnie w procesie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu rejestracji dostępnym pod adresem /nk.pl/login) lub w trybie Uproszczonego Logowania, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez NK w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

  5. Konto Rzeczywiste – udostępnione przez NK Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Rzeczywistego. W zakresie Konta Rzeczywistego Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do Usług w Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej bądź opłaty – określonymi w odrębnych regulaminach tych usług);

  6. Konto Fikcyjne - udostępnione przez NK Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik Konta Fikcyjnego korzysta z Serwisu w ograniczonym zakresie, określonym w niniejszym Regulaminie w ART. 4 ust. 12, ust. 14, ust. 16. Konto niespełniające warunków dla Konta Rzeczywistego ma status Konta Fikcyjnego. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Fikcyjnego ;

  7. Konto Oficjalne - Konto Rzeczywiste lub Konto Fikcyjne udostępniane w oparciu o Ogólne warunki usługi Konto Oficjalne, do którego w sprawach w nich nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Oficjalnego. Konto Oficjalne może zostać przyznane partnerom biznesowym NK po weryfikacji i w zależności od decyzji NK;

  8. Konto Sponsorowane - Konto Rzeczywiste lub Konto Fikcyjne udostępniane przez NK na rzecz osób trzecich w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy NK a osobą na rzecz której zakładane jest Konto Sponsorowane;

  9. Login/Nazwa Użytkownika - unikalna, niepowtarzalna w Serwisie nazwa Użytkownika w postaci ciągu znaków wprowadzonych przez Użytkownika na etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

  10. Serwis/Portal - społecznościowy serwis internetowy nk.pl pod adresem internetowym: nk.pl stanowiący platformę internetową, komunikacyjną (treści cyfrowe zawierające aplikacje i inne narzędzia informatyczne o głównych funkcjonalnościach serwisu) będący własnością NK, na który składa się kompleks usług świadczonych droga elektroniczną na rzecz i na żądanie Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności ;

  11. Komunikator - bezpośredni komunikator internetowy dostępny dla Użytkowników służący komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu. Regulamin usługi Komunikator znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu Serwisu nk.pl;

  12. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

  13. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca do komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;

  14. Konto - strona/przestrzeń w Serwisie udostępniona danemu Użytkownikowi po zalogowaniu (podanie Loginu i hasła) lub skorzystanie z Uproszczonego Logowania), w której Użytkownik może zamieszczać i prezentować Dane w Serwisie, widoczne dla innych Użytkowników, a także dostępne publicznie (tj. poza Serwisem, dla osób niebędących Użytkownikami Serwisu – szczegóły w pinguefaction) po rozpoczęciu przez Użytkownika aktywności w miejscach publicznych Serwisu (np. strony szkół, strony klas, grupy, fora). Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza Danymi i innymi funkcjonalnościami związanymi z udziałem w Serwisie np. aktywowanie lub dezaktywowanie poszczególnych usług;

  15. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz NK i podmiotów świadczących usługi dostępne w Serwisie, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

  16. RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach Portalu i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników;

  17. Wpisy - Usługa, która umożliwia w szczególności publikowanie tekstów, których długość nie przekracza 250 znaków. Regulamin Usługi Wpisy znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu Serwisu nk.pl;

  18. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;

  19. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a NK z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

  20. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia NK na rzecz Użytkowników wykonywane nieodpłatnie, w ramach Umowy, w tym następujące usługi: Wpisy,Komunikator, Forum, Etykiety znajomych, gry własne NK (Użytkownik jest uprzednio informowany w każdym przypadku udostępniania dodatkowych usług płatnych w grze) - , RSS, Grupy. Szczegółowe zasady świadczenia Usług określają Załączniki do niniejszego Regulaminu lub odrębne regulaminy Usług dostępne w Serwisie. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez NK Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą usługi Komunikator lub Poczty;

  21. Usługi Płatne – Usługi, za które NK pobiera opłatę, szczegółowo określone w 8777211017 do niniejszego Regulaminu oraz w załączniku nr 8 Tabela kosztów i usług serwisu, w tym usługi: : Goście, Super Zdjęcie, wirtualne prezenty, skórki, tapety, kartki;

  22. Użytkownik - Osoba (zgodnie z definicja powyżej) która skutecznie założy Konto w Serwisie po zaakceptowaniu Regulaminu i uzyska dostęp do Usług Serwisu(Małoletni lub osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą być Użytkownikami, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego);

  23. Użytkownik Konta Rzeczywistego;- Użytkownik, którego Konto ma status Konta Rzeczywistego;

  24. Użytkownik Konta Fikcyjnego - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Fikcyjnego ;

  25. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

  26. Uproszczone Logowanie - procedura rejestracji lub dalszego logowania do Usługi świadczonej Użytkownikowi przez NK za pomocą Konta Serwisu Zewnętrznego (np. "Facebook Connect"), przy czym:

   - Konto Serwisu Zewnętrznego - konto Użytkownika w Serwisie Zewnętrznym („Serwis Zewnętrzny” to usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez innego usługodawcę albo przez Onet S.A., na podstawie odrębnej umowy), które zgodnie z odpowiednim regulaminem Serwisu Zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji i danych o Użytkowniku, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Użytkownika parametry logowania (np. login i hasło Konta Serwisu Zewnętrznego). Usunięcie Konta Serwisu Zewnętrznego powiązanego już (po Uproszczonym Logowaniu) z Kontem w Serwisie (nk.pl) nie powoduje usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie (nk.pl), ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta w Serwisie (nk.pl) może spowodować trudności w logowaniu. W przypadku usunięcia Konta Serwisu Zewnętrznego lub usunięcia powiązania z Kontem Serwisu Zewnętrznego, Użytkownik może skorzystać z udostępnionych przez NK metod odzyskiwania hasła do Konta w Serwisie (nk.pl).

 3. ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Właścicielem Serwisu jest Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007763, z kapitałem zakładowym w kwocie 7.580.648 zł (w całości wpłaconym), NIP: 734-00-09-469;

  2. Funkcjonalność Serwisu. Prowadzenie przez NK Serwisu obejmuje przede wszystkim:

   1. udostępnianie w sieci Internet platformy komunikacyjnej, w tym systemów operacyjnych, aplikacji i innych narzędzi informatycznych umożliwiających Użytkownikom prezentowanie i wymianę Informacji o Użytkownikach,m.in. poprzez prowadzenie Bazy Kont udostępnianej w Serwisie, w tym aplikacji, które umożliwiają Użytkownikom Serwisu wyszukiwanie innych Użytkowników,wymianę korespondencji, uwag, opinii, w celu umożliwienia również zawierania nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami;

   2. udostępnianie przez NK przestrzeni serwerowej w celu przechowywania Danych umieszczonych w Kontach przez Użytkowników ;

   3. świadczenie na rzecz Użytkowników usług odpłatnych i nieodpłatnych dostępnych w Serwisie .

  3. Interoperacyjność treści cyfrowych. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, zgodnie z listą przeglądarek internetowych znajdującą się pod adresem: /nk.pl/przegladarki. Niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługa plików Cookies i innych podobnych technologii (np.Local Storage), Adobe Flash Player 11.X lub nowsze wersje oraz aktywna skrzynka poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail), JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, w przypadku Uproszczonego Logowania - posiadanie aktywnego Konta Serwisu Zewnętrznego . Zaleca się Użytkownikowi przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK NK.

  4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

  5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

  6. Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili NK zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich NK) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

  7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa Danych prezentowanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność : Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie, (np. uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez funkcję „wyloguj” dostępną w Serwisie. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i wylogowania automatycznie przez Serwis po sześciu godzinach od zalogowania, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób.

  8. NK informuje, iż podczas korzystania z Serwisu zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików Cookies zawiera 6067477598.

 4. ART. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

  1. Akceptując niniejszy Regulamin w procesie rejestracji w Serwisie (zakładanie Konta), Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. Użytkownikiem może być każda Osoba (zdefiniowana w ART. 2 lit. l Regulaminu), a osoby fizyczne małoletnie lub osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Do uczestnictwa w Serwisie konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w niniejszym Regulaminie i posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail oraz dokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

  3. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta w Serwisie może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie korzystania z Usług Serwisu pod wybranym Loginem, zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie. Jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie 6 miesięcy od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta, w tym z linkiem aktywacyjnym – Konto może zostać usunięte przez NK.

  4. Rejestracja w Serwisie (założenie Konta) oraz korzystanie z Konta jest dobrowolna i bezpłatna . Funkcjonalności nieodpłatne Serwisu są dostępne w momencie kiedy Użytkownik:

   1. po założeniu Konta za pomocą formularza /nk.pl/register potwierdzi rejestrację w Serwisie klikając w link aktywacyjny przesyłany przez NK w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia Usług darmowych Serwisu przez NK;

   2. korzystając z rejestracji Konta w trybie Uproszczonego Logowania potwierdzi rejestrację w Serwisie przyciskiem "Zarejestruj i połącz".

  5. Procedura rejestracji w Serwisie polega na:

   1. wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem (205) 733-4080, akceptacji niniejszego Regulaminu (zakładanie Konta) oraz aktywacji tj. potwierdzeniu rejestracji poprzez klikniecie w link aktywacyjny otrzymany od NK na adres e-mail wskazany podczas rejestracji;

   2. w trybie Uproszczonego Logowania - wypełnieniu formularza rejestracyjnego danymi Konta Serwisu Zewnętrznego, akceptacji niniejszego Regulaminu (zakładanie Konta) oraz aktywacji tj. potwierdzeniu rejestracji w Serwisie przyciskiem "Zarejestruj i połącz".

  6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie (założenie Konta po akceptacji Regulaminu)..

  7. Wszystkie Usługi płatne w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od odpowiedniego operatora płatności (np. SMS, PayU, PayPal, Zong, YetiPay)na zasadach określonych w Załączniku Nr 7 do Regulaminu zatytułowanym Regulamin Usług Płatnych. Usługa płatna jest świadczona przez Administratora na czas określony zgodnie z wybraną opcją. Szczegółowe zasady świadczenia Usług płatnych, w tym warunki odstąpienia od Usług płatnych oraz ceny Usług płatnych określają Załączniki do niniejszego Regulaminu:

   8222008108

   Załącznik Nr 8 - Tabela kosztów i usług serwisu

  1. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do BOK NK za pośrednictwem formularza kontaktowego (727) 812-9653.

  2. Warunki odstąpienia od Umowy opisuje ART. 8 ust. 6, ART. 12 ust. 4, ART. 11 Regulaminu.

  3. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z NK lub głównymi partnerami NK, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do NK będą przekazywane tym podmiotom.

  4. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez NK, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. NK będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

  5. W toku procedury rejestracji Konta, Użytkownik podejmuje decyzję czy tworzone Konto jest Kontem Rzeczywistym, czy Kontem Fikcyjnym. Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta. NK ma prawo do zmiany charakteru Konta na skutek zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z następującą procedurą:

   1. Użytkownik dokonuje oznaczenia danego Konta za pomocą opcji "Zgłoś profil fikcyjny lub poprzez zgłoszenie do 9517383064”;

   2. NK dokonuje weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie, zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe;

   3. po dokonaniu weryfikacji NK ma prawo do zmiany statusu Konta.

  6. Użytkownik Konta Rzeczywistego zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci. Użytkownik Konta Rzeczywistego nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.

  7. Użytkownik Konta Fikcyjnego może podać fikcyjne Dane. Użytkownik Konta Fikcyjnego nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.

  8. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Rzeczywistego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

   3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

   4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez NK, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

   5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez NK Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

   6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (tzw. newsletter NK), wiadomości od NK oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

   7. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

   8. zezwalam na świadczenie przez NK Usług w ramach mojego Konta na Portalu;

   9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

   10. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

   11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez NK w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

   12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez NK wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

   13. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez NK zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności wiarygodna wiadomość o treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin Serwisu.

  9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Fikcyjnego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

   3. Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

   4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez NK przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

   5. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez NK Usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

   6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej w szczególności informacji systemowych (newsletter NK), wiadomości od NK oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

   7. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;

   8. zezwalam na świadczenie przez NK Usług w ramach mojego Konta na Portalu;

   9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

   10. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

   11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez NK w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

   12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez NK wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

   13. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez NK zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności wiarygodna wiadomość o treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin Serwisu.

 5. ART. 5 DANE OSOBOWE

  1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez NK, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w 9123072726.

  2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007763, z kapitałem zakładowym w kwocie 7.580.648 zł (w całości wpłaconym), NIP: 734-00-09-469;

  3. NK przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

  4. NK ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, NK może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.

  5. NK ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, NK może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie NK może usunąć Konto.

  6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po dokonaniu weryfikacji tożsamości Użytkownika,zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte.

  7. NK ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, NK może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.

  8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

  9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

  10. W przypadku powzięcia przez NK wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), NK (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

   1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;

   2. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;

   3. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;

   4. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

   5. bezpowrotnego usunięcia Konta.

  11. NK uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. ART. 6 PRAWA AUTORSKIE

  Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lubwypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika:

  1. udziela NK niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku,danych dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa,wydawnictwa książkowe.
  2. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do NK, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Danych, w tym: treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni NK od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce NK lub przystąpić do sprawy po jej stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym NK na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez NK wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

 7. ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

  2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto Rzeczywiste. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Rzeczywistego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez NK. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

  3. Użytkownik może posiadać 1 (jedno) lub więcej Kont Fikcyjnych. Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont Fikcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 3. ust. 4. niniejszego Regulaminu.

  4. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez NK, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, NK może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

  5. Zawierając Umowę z NK, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych NK oraz innych podmiotów;

   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

   5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę NK, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

   6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

   7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

   8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

   9. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

  6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

   1. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

   2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

   3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

  7. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

  8. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

   1. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, , Danych naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne, w szczególności: Danych obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

   2. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

   3. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej

   4. uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z NK w ramach których postanowiono inaczej;

   5. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding), stalking;

   6. podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

  9. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obelżywe.

  10. Zabrania się wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji:

   1. których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,

   2. których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,

   3. jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie.

 8. ART. 8 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

  1. NK ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

  2. NK archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. NK może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  3. NK ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

  5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

  6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie 403-747-9639. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

  7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

  8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, NK przetwarza Dane Osobowe Użytkownika lub dotychczasowego Użytkownika w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

   1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu (na okres zgodny z przepisami prawa podatkowego, z zastrzeżeniem lit.c. poniżej);

   2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;

   3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną, tj. na potrzeby wszczęcia lub wszczętych postępowań.

  9. Umowa może zostać rozwiązana przez NK poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

   1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub NK;

   2. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;

   3. otrzymania przez NK wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;

   4. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

   5. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

  10. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa lub Regulaminem, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, NK zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez NK.

  11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez NK, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody NK.

  12. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, NK zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty lub Wpisów.

 9. ART. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. NK jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże NK nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od NK zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

  2. NK zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników ponoszą odpowiedzialność wyłącznie wysyłający. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

  3. NK nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nierzetelnych, nieprawdziwych Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  5. W przypadku skierowania do NK przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem przez Użytkownika Danych, w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób - odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

  6. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.

  7. NK nie odpowiada za zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.

 10. ART. 10 REKLAMACJE

  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie NK drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem /nk.pl/support lub pocztą tradycyjną na adres: Onet S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem: NK.pl.

  2. W ten sam sposób, jak wskazany w punkcie 1 powyżej,reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez NK w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. NK zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od NK i niezawinionych przez NK (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). NK ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

  4. NK zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

  5. Reklamacje kierowane do NK, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez NK niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.

  6. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem /nk.pl/pomoc.

  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Spory pomiędzy NK a Użytkownikiem dotyczące Serwisu (w tym Usług darmowych jak i Usług płatnych) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

   2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

   3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 4697718688. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: 9399693720. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: /webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Usługodawca Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt drogą elektroniczną pod adresem Usługodawcy wskazanym w Regulaminie (/nk.pl/support).

 11. ART. 11 PRAWO ODSTĄPIENIA

  1. Termin na odstąpienie od umowy na Usługi darmowe lub Usługi płatne Serwisu wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą:

   1. rejestracji w Serwisie (założenie Konta)a w zakresie pozostałych Usług darmowych Serwisu w momencie wejścia na określoną stronę Serwisu;

   2. W zakresie Usług płatnych lub dodatkowych usług płatnych umowa zostaje zawarta od momentu otrzymania płatności przez NK, bądź w zakresie obsługi płatności przez stronę trzecią (Operator płatności) bądź płatność za pomocą SMS Premium - od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez właściwego Operatora płatności. Informacja o otrzymaniu płatności zostaje wysłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Od tej chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika do NK jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres pocztowy NK: Onet S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, Z dopiskiem: NK.pl LUB: drogą mailową przez formularz elektroniczny:(304) 896-1876 o treści według poniższego wzoru: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu NK …. (prosimy wpisać rodzaj Usługi) Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy. Po otrzymaniu tych informacji NK niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.

  5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy - Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NK została poinformowana o odstąpieniu od Umowy.

  6. Utrata prawa odstąpienia od Umowy

   1. W przypadku Konta w Serwisie i Usług darmowych Serwisu - rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności darmowych Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail, a w przypadku rejestracji Konta w trybie Uproszczonego Logowania, poprzez kliknięcie w przycisk: "Zarejestruj i połącz" bądź otwarcie strony Serwisu dedykowanej dla określonej Usługi darmowej oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu(dostarczanie treści cyfrowych)przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.

   2. W przypadku Konta w Serwisie i Usług darmowych Serwisu - rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności darmowych Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail bądź otwarcie strony Serwisu dedykowanej dla określonej Usługi darmowej oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu(dostarczanie treści cyfrowych)przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.

   3. Powyższe oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usług darmowych Serwisu – Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827).

   4. W przypadku Usług płatnych (treści cyfrowe) lub Dodatkowych Usług Płatnych (np. w grach) rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnych treści cyfrowych , po wpłynięciu płatności do NK lub po potwierdzeniu uiszczenia płatności przez odpowiedniego Operatora płatności - oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi płatnej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia. (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)

   5. Potwierdzenie zawarcia umowy na określone Usługi darmowe lub odpowiednio Usługi płatne i/lub Dodatkowe Usługi Płatne oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną

 12. ART. 12 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

  1. NK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.

  2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

  3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu, jak i korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania, jak i korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić NK o takiej decyzji. Użytkownik powinien także usunąć Konto w Serwisie zgodnie z Regulaminem. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

  4. NK informuje, że przystąpiła do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkostwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie ( IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: /iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki.

  5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

  6. Regulamin jest dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

REGULAMIN USŁUGI WPISY

(załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin usługi Śledzik”)

 1. Niniejszy Regulamin usługi Wpisy określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi Wpisy udostępnianej na Portalu.

 2. Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie Serwisu nk.pl (dalej również: "Regulamin Serwisu”) lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu usługi Wpisy, użyte w Regulaminie usługi Wpisy pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:

  1. Regulamin usługi Wpisy - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników Wpisów oraz NK w zakresie usługi Wpisy;

  2. Wpisy - jedna z usług Serwisu, której dotyczy Regulamin usługi Wpisy;

  3. Użytkownik Wpisów - Użytkownik, który poprzez zarejestrowanie się w Portalu uzyskał dostęp do usługi Wpisy; każdy Użytkownik Wpisów jest równocześnie Użytkownikiem; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Wpisy , jak również z jakiejkolwiek z pozostałych Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 3. Ze względu na fakt, że usługa Wpisy jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu, Regulamin usługi Wpisy należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu. W szczególności, wszelkie pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu a niezdefiniowane w pkt. 2. powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu znajdują w pełni zastosowanie do usługi Wpisy, o ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Regulaminie usługi Wpisy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Regulaminem usługi Wpisy, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu usługi Wpisy jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu.

 4. Każdy Użytkownik chcący być Użytkownikiem Wpisów zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu usługi Wpisy i staje się Użytkownikiem usługi Wpisy poprzez rozpoczęcie korzystania z usługi Wpisy i z chwilą rozpoczęcia tegoż.

 5. Niezależnie od innych, szczegółowych postanowień Regulaminu usługi Wpisy, NK zwraca uwagę Użytkowników usługi Wpisy, a Użytkownik jest świadomy i zgadza się z faktem, że:

  1. usługa Wpisy jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu;

  2. Każdy Użytkownik Wpisów jest jednocześnie Użytkownikiem; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Wpisy.

 6. Przedmiotem usługi Wpisy jest udostępnienie Użytkownikowi Wpisów zasobów usługi Wpisy poprzez umożliwienie mu przesyłania i wymiany krótkich informacji a także wyszukiwania i śledzenia innych Użytkowników Wpisów oraz krótkich informacji wysyłanych przez nich. W ramach Usługi Wpisy dopuszczalne jest również wyszukiwanie i śledzenie Użytkowników Wpisów (oraz krótkich informacji wysyłanych przez nich) przez Osoby nie będące Użytkownikami.

 7. Możliwe jest wprowadzenie w ramach usługi Wpisy dalszych usług niewskazanych w niniejszym Regulaminie usługi Wpisy. NK może wprowadzić odpłatność usługi Wpisy w całości lub części lub odpłatność innych usług świadczonych w ramach usługi Wpisy.

 8. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi Wpisy jest dobrowolne.

 9. Rozpoczęcie przez danego Użytkownika korzystania z usługi Wpisy jest równoznaczne ze złożeniem przez tego Użytkownika oświadczeń o następujących treściach:

  1. zapoznałem się z Regulaminem usługi Wpisy i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usługi Wpisy;

  3. udzielam zezwolenia na dostęp do Danych, treści lub informacji, w tym zdjęć, umieszczonych przeze mnie w ramach usługi Wpisy przez NK, innych Użytkowników Wpisów, innych Użytkowników oraz przez Osoby niebędące Użytkownikami Wpisów ani Użytkownikami;

  4. umieszczenie w ramach usługi Wpisy danych, treści lub informacji, w tym zdjęć, dotyczących innych Osób nie narusza ich praw, to jest nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą; w szczególności Osoby, których Dane, treści lub informacje, w tym zdjęcia, umieściłem w ramach Wpisów lub Osoby, których te Dane, treści lub informacje, w tym zdjęcia, dotyczą, udzieliły mi takiego samego zezwolenia;

  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od NK oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu usługi Wpisy;

  6. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w ramach usługi Wpisy, Danych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

  7. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z usługi Wpisy zgodnie z Regulaminem usługi Wpisy, Regulaminem Serwisu oraz charakterem i przeznaczeniem Portalu, wynikającymi z zapisów Regulaminu Serwisu;

  8. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez NK wszelkich umieszczanych przeze mnie w ramach usługi Wpisy treści, komentarzy, linków, które w szczególności naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań.

 10. Rozpoczęcie korzystania z usługi Wpisy przez Użytkownika może nastąpić w szczególności pod adresem internetowym Serwisu 4506335896 Zakończenie lub ograniczenie korzystania z usługi Wpisy następuje na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu, w sytuacjach wygaśnięcia Umowy w zakresie Usługi Serwisu oraz w sytuacjach ograniczenia korzystania z usługi Serwisu na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu Serwisu, bez względu na przyczynę wygaśnięcia Umowy lub ograniczenia korzystania z Usług Serwisu.

 11. Regulamin usługi Wpisy jest opublikowany w Serwisie i jest dostępny dla Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Wpisów, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 12. Regulamin usługi Wpisy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu nk.pl i dostępny jest pod adresem /nk.pl/wpisy_regulamin_2011.REGULAMIN USŁUGI FORUM

(załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin usługi Forum”)

 1. Niniejszy Regulamin usługi Forum określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi Forum udostępnianej na Portalu.

 2. Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie Serwisu nk.pl (dalej również: "Regulamin Serwisu”) lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu usługi Forum, użyte w Regulaminie usługi Forum pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:

  1. Forum - przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej;

  2. Moderator - osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na danym Forum;

  3. Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika Forum w danym Wątku;

  4. Użytkownik Forum - Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z usługi Forum; Użytkownik rozpoczyna korzystanie z usługi Forum poprzez przeglądanie danego Forum; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Forum;

  5. Wątek - oddzielna rozmowa (wymiana powiązanych ze sobą tematycznie Postów).

 3. Ze względu na fakt, że usługa Forum jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu, Regulamin usługi Forum należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu. W szczególności, wszelkie pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu a niezdefiniowane w pkt. 2. powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu znajdują w pełni zastosowanie do usługi Forum, o ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Regulaminie usługi Forum. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Regulaminem usługi Forum, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu usługi Forum jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu.

 4. Każdy Użytkownik chcący być Użytkownikiem Forum zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu usługi Forum i staje się Użytkownikiem Forum poprzez zalogowanie się do danego Forum i z chwilą zalogowania do tegoż.

 5. Forum umożliwia Użytkownikom Forum zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników.

 6. Każdy Użytkownik odwiedzający stronę Forum w ramach Serwisu może zapoznać się ze zgromadzonymi tam treściami. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych Wątków wymaga zapisania się do danego Forum.

 7. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Forum.

 8. Wraz z rejestracją w Serwisie, Użytkownik ma prawo do korzystania z usługi Forum.

 9. W ramach Serwisu funkcjonują Fora publiczne, do których dostęp mają wszyscy Użytkownicy oraz Fora prywatne, do których dostęp uzyskuje się po zaakceptowaniu dostępu przez założyciela i/lub Moderatora Forum.

 10. NK nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów. Zawartość każdego Wpisu w ramach Forum wyraża poglądy i opinie Użytkownika Forum, który wpis zamieścił.

 11. NK nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, krzywdy, szkody (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo NK została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia) wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu usługi Forum (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie). W żadnym przypadku NK nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum.

 12. Zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności takich które:

  1. zawierają wulgaryzmy;

  2. propagują alkohol;

  3. propagują środki odurzające, narkotyki;

  4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

  5. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

  6. przyczyniają się do łamania praw autorskich;

  7. naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

  8. wzywają do łamania prawa;

  9. propagują przemoc;

  10. nawołują do agresji;

  11. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;

  12. zawierają linki do prywatnych stron WWW;

  13. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

  14. mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów;

  15. nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;

  16. są niestosowne w szczególności w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

  17. są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);

  18. naruszają dobra osobiste osób trzecich lub zagrażają tymże;

  19. naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;

  20. zawierają informacje nieprawdziwe.

 13. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Użytkownicy Forum zobowiązani są do:

  1. nieduplikowania Postów i Wątków;

  2. nadawania nowym Wątkom komunikatywnych tytułów;

  3. nieużywania wielkich liter w tytułach Wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);

  4. umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki;

  5. przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.

 14. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety lub kultury. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się Postów, których treść jest podobna oraz Postów, których treść jest obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu.

 15. Użytkownik Forum jest zobowiązany do:

  1. korzystania z usługi Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu usługi Forum;

  2. niedziałania na szkodę innych Użytkowników.

 16. NK zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania Wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10. i 11. niniejszego Regulaminu Forum, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w usłudze Forum w stosunku do Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu usługi Forum.

 17. Każdy Użytkownik Forum ma możliwość usunięcia zmieszczonego przez siebie Postu w ciągu 15 minut od momentu zamieszczenia.

 18. W ramach usługi Forum, Użytkownik Forum ma możliwość:

  1. stworzenia nowego Forum w ramach istniejących kategorii;

  2. umieszczania Wątków;

  3. umieszczania Postów;

  4. przeglądania danego Forum;

  5. przeglądania listy Użytkowników danego Forum;

  6. swobodnego i nieograniczonego (o ile nie nastąpiła blokada usługi Forum) przystępowania do danego Forum i wypisywania się z tegoż;

  7. ubiegania się o funkcję Moderatora.

 19. Forum w ramach NK nie jest premoderowane.

 20. Moderatorem danego Forum jest Użytkownik, który zgłosi wolę pełnienia tej funkcji, w ten sposób, że skierował zgłoszenie do Działu Obsługi Użytkownika za pomocą formularza dostępnego pod adresem /nk.pl/support; w zgłoszeniu wykazał, że czynnie bierze udział w danym Forum (wymagane podanie przykładów za pomocą adresów URL) oraz złożył oświadczenie, że będzie pełnił rolę Moderatora w sposób prawidłowy, zgodny w szczególności z niniejszym Regulaminem usługi Forum, Regulaminem Serwisu nk.pl oraz przepisami prawa, jak również dobrymi obyczajami.

 21. W przypadku naruszenia postanowienia Regulaminu usługi Forum, Regulaminu Serwisu nk.pl oraz przepisów prawa, jak również dobrych obyczajów lub braku aktywności na prowadzonym Forum, NK kieruje do Moderatora ostrzeżenie o możliwości odebrania funkcji Moderatora. Brak zmiany zachowania ze strony Moderatora może skutkować odebraniem funkcji Moderatora. W szczególnie drastycznych przypadkach możliwe jest odebranie funkcji Moderatora bez wysyłania przez NK wcześniejszego ostrzeżenia.

 22. Moderatorzy czuwają nad tym, aby Posty nie naruszały przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych oraz aby były spójne tematycznie w ramach danego Wątku. Moderatorzy mają prawo i obowiązek usuwać Posty niespełniające wymagań określonych w zdaniu poprzednim.

 23. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu usługi Forum do Moderatora, w ten sposób że:

  1. napisze wiadomość do Użytkownika NK będącego Moderatorem danego Forum podając pełną informację dotyczącą treści, tj. adres URL, na którym zdarzenie miało miejsce oraz datę i godzinę zamieszczenia Postu;

  2. jeśli Moderator Forum nie podejmie decyzji zgodnej z oczekiwaniem Użytkownika, wyrażonym w zgłoszeniu, Użytkownik może wysłać wiadomość do Działu Obsługi Użytkownika NK (/nk.pl/support), w której zawrze pełną informację dot. zgłoszenia, tj. adres URL, na którym zdarzenie miało miejsce oraz datę i godzinę zamieszczenia Postu. W przypadku niewskazania lub błędnego wskazania w zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie lit. b wymaganych informacji, NK może takie zgłoszenie pozostawić częściowo lub całkowicie bez rozpatrzenia.

 24. W sytuacji, w której Użytkownik nie zgadza się z decyzją Moderatora odnośnie pozostawienia/usunięcia danego Postu, może zwrócić się do NK z prośbą o weryfikację decyzji Moderatora. NK może w sposób ostateczny zmienić decyzję Moderatora. Niezależnie od postanowień poprzedzających w ramach tego ustępu, NK ma prawo ingerować w decyzje Moderatora, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu usługi Forum, Regulaminu Serwisu nk.pl lub przepisy prawa, jak również dobre obyczaje.

 25. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym udziela NK niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie) tych Postów.

 26. Usunięcie danego Forum, Wątku lub Postu, jak również blokowanie uczestnictwa w usłudze Forum odnośnie danego Użytkownika, możliwe jest na skutek w szczególności uzyskania przez NK wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w danym Forum/Wątku/Poście lub umieszczanych przez danego Użytkownika usługi Forum.

 27. NK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych Danych Użytkowników Forum innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika Forum, którego Dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie czynności lub postępowań.

 28. Regulamin usługi Forum jest opublikowany w Serwisie i jest dostępny dla Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Forum, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 29. Regulamin usługi Forum stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu nk.pl i jest dostępny pod adresem /nk.pl/forum_regulamin_2011.Ramowy Regulamin Akcji Specjalnych

(załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu) (dalej również: "Ramowy Regulamin Akcji”)

 1. Niniejszy Ramowy Regulamin Akcji określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi pod nazwą Akcja Specjalna świadczonej drogą elektroniczną - na Portalu.

 2. Użyte w Ramowym Regulaminie Akcji pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:

  1. Akcja lub Akcja Specjalna – organizowana w ramach Serwisu akcja promocyjna;

  2. Regulamin Wykonawczy – regulamin konkretyzujący warunki przeprowadzania i uczestnictwa w danej Akcji, a w szczególności zasady prowadzenia takiej Akcji oraz określający prawa i obowiązki jej Uczestników, jak również definiujący cele i czas trwania Akcji;

  3. Uczestnik Akcji – Użytkownik posiadający aktualny adres korespondencyjny na terenie Polski, który po pierwsze zaakceptował niniejszy Ramowy Regulamin Akcji oraz po spełnieniu określonych w danym Regulaminie Wykonawczym Akcji warunków poprzez jego akceptację, przystępuje do Akcji.

 3. Ze względu na fakt, że usługa Akcji Specjalnych jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu, Ramowy Regulamin Akcji należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu nk.pl. W szczególności, wszelkie pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu nk.pl a niezdefiniowane w pkt. 2. powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu nk.pl. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu nk.pl znajdują w pełni zastosowanie do usługi Akcji Specjalnych, o ile nic odmiennego nie zostało wyraźnie postanowione w Ramowym Regulaminie Akcji. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu nk.pl a Ramowym Regulaminem Akcji, zastosowanie znajdują postanowienia Ramowego Regulaminu Akcji jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu nk.pl.

 4. Regulamin Wykonawczy ma pierwszeństwo w stosowaniu przed Ramowym Regulaminem Akcji w zakresie nieuregulowanym tym dokumentem. Powyższe znajduje zastosowanie również wtedy, gdy zapisy obu ww. dokumentów są sprzeczne lub się wykluczają.

 5. O ile inaczej nie postanowiono w Regulaminie Wykonawczym, organizatorem Akcji jest Onet S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007763, z kapitałem zakładowym w kwocie 7.580.648 zł (w całości wpłaconym), NIP: 734-00-09-469;

 6. Akcje Specjalne organizowane są w ramach prowadzonego przez NK Serwisu.

 7. Do Akcji mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z treścią niniejszego Ramowego Regulaminu Akcji, Regulaminu Wykonawczego danej Akcji i zaakceptowały oba dokumenty bez zmian.

 8. Akcje obejmują w szczególności możliwość stworzenia przez NK w ramach Portalu specjalnej dedykowanej zakładki/strony WWW z Akcją lub Konta Sponsorowanego danej Akcji.

 9. Akcja może obejmować w szczególności następujące formy:

  1. obecność Akcji w ramach Portalu;

  2. obecność w ramach zakładki/strony www danej Akcji/Konta Sponsorowanego forum dyskusyjnego na potrzeby Akcji;

 10. W ramach Akcji mogą być oferowane Uczestnikom Akcji różnego rodzaju atrakcje, w tym w szczególności:

  1. możliwość udziału w sondach oraz konkursach ogłaszanych/organizowanych w ramach Konta Sponsorowanego;

  2. możliwość zapisania się do forum;

 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Akcji treści sprzecznych z prawem lub Regulaminem Serwisu nk.pl w szczególności z art. 7. Regulaminu Serwisu nk.pl.

 12. NK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Akcji w ramach Akcji, w tym w szczególności za treść informacji zamieszczanych przez Uczestników Akcji w ramach forum. Uczestnik Akcji, który naruszy w szczególności Regulamin Serwisu nk.pl, Ramowy Regulamin Akcji lub Regulamin Wykonawczy tudzież powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje działanie lub zaniechanie.

 13. NK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

 14. NK dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji.

 15. Ramowy Regulamin Akcji jest opublikowany w Serwisie i jest dostępny dla Uczestników akcji, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 16. Ramowy Regulamin Akcji jest dostępny pod adresem 5133937075

 17. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Ramowego Regulaminu Akcji, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. Powyższe postanowienie stosuje się również w zakresie Regulaminów Wykonawczych.

 18. W zakresie nieuregulowanym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu nk.pl.Uchylony

REGULAMIN USŁUGI KOMUNIKATOR

(załącznik nr 5 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin Komunikatora”)

 1. I. Wstęp

  Niniejszy Regulamin Komunikatora został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania, funkcjonowania oraz świadczenia drogą elektroniczną usługi Komunikator w ramach platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego) funkcjonującego w ramach domeny /nk.pl. Regulamin usługi Komunikatora określa sposób i warunki korzystania z Komunikatora. Warunkiem przystąpienia do korzystania z Komunikatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Komunikatora i akceptacja jego wszystkich postanowień.

 2. II. Definicje

  Użyte w Regulaminie Komunikatora pojęcia oznaczają:

  1. Komunikator - bezpośredni komunikator internetowy dostępny dla Użytkowników, służący komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu. W ramach Serwisu NK może nadawać Komunikatorowi określone nazwy handlowe/marketingowe;

  2. Opis – ustawiany przez Użytkownika, ograniczony ciąg znaków, widoczny w ramach listy znajomych innych Użytkowników;

  3. Ustawienia Profilu – dostępne pod adresem: (800) 533-9991 ustawienia Konta Użytkownika.

 3. III. Warunki korzystania z Komunikatora

  1. Komunikator dostępny jest w ramach Serwisu.

  2. Komunikator umożliwia Użytkownikom bezpośrednią komunikację.

  3. W ramach Komunikatora Użytkownik otrzymuje, m.in. następujące funkcjonalności:

   1. listę znajomych,

   2. archiwum,

   3. okna dialogowe.

  4. Przystępując do korzystania z Komunikatora, Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:

   1. zapoznałem się z Regulaminem Komunikatora i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Komunikatora;

   3. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Komunikatora zgodnie z Regulaminem Komunikatora oraz Regulaminem Serwisu nk.pl;

   4. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez NK w szczególności umieszczanych przeze mnie w ramach Komunikatora treści, komentarzy, zdjęć, linków, opisów, które naruszają normy prawne, Regulamin Serwisu nk.pl, Regulamin Komunikatora;

   5. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technologicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usunięcie przez NK wyglądu Komunikatora, jak również umieszczania w ramach Komunikatora w szczególności informacji, okien, banerów, reklam.

  5. Korzystanie z Komunikatora jest nieodpłatne, całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.

  6. Przy korzystaniu z usługi Komunikatora, Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu Serwisu nk.pl, niniejszego Regulaminu Komunikatora, jak również dobrych obyczajów.

  7. W ramach Komunikatora Użytkownik może wybrać jeden z czterech statusów: dostępny, niewidoczny, zaraz wracam, niedostępny. Dodatkowo możliwe jest ustawienie Opisu dla każdego z wymienionych statusów.

  8. Status wraz z Opisem widoczny jest dla innych Użytkowników Portalu będących wśród znajomych Użytkownika.

  9. Wyłączenie w zakładce Ustawienia Profilu opcji dostępności Komunikatora nie powoduje rozwiązania umowy w zakresie świadczenia usługi Komunikator.

  10. NK ma prawo blokowania dostępu do Komunikatora Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń niniejszego Regulaminu Komunikatora, Regulaminu Serwisu nk.pl, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

 4. IV. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Komunikatora jest opublikowany w Serwisie, jako załącznik nr 5 do Regulaminu Serwisu nk.pl i jest dostępny dla Użytkowników w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

  2. Regulamin Komunikatora jest dostępny pod adresem (925) 924-5940.REGULAMIN USŁUGI GRUPY

(załącznik nr 6 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: „Regulamin GRUP”)

 1. Niniejszy Regulamin GRUP określa warunki korzystania, funkcjonowania oraz świadczenia usługi GRUPY w ramach Portalu. Ponadto Regulamin GRUP określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Uczestników usługi GRUPY, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności NK.

 2. Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie Serwisu nk.pl (dalej również: "Regulamin Serwisu”) lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu GRUP, użyte w Regulaminie GRUP pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:-fina

  1. Administrator GRUPY - Uczestnik usługi GRUPY, który założył daną GRUPĘ lub przejął tą funkcję na zasadach określonych w pkt 15, 17-18. GRUPA ma zawsze jednego Administratora Grupy.

  2. Funkcjonalności - funkcjonalności udostępnione Uczestnikom usługi GRUPY nieodpłatnie w szczególności takie jak: Wpisy, forum, galeria zdjęć. Zakres udostępnienia Funkcjonalności zależy od możliwości technicznych, organizacyjnych oraz decyzji  NK.

  3. Osoba Fizyczna - forma uczestnictwa w ramach usługi GRUPY w formie pozazawodowej przeznaczona dla osób fizycznych.

  4. Nazwa GRUPY - nazwa danej GRUPY nadana przez jej Administratora.

  5. Panel Administracyjny - funkcjonalności udostępnione Administratorowi GRUPY, dzięki którym możliwe jest zarządzanie GRUPĄ.

  6. Widżety - funkcje pozwalające na umieszczanie na stronach internetowych informacji zarówno o usłudze GRUPY jak i o aktywności w GRUPIE.

  7. Uczestnik usługi GRUPY - Użytkownik, który korzysta z usługi GRUPY.

 3. Usługa GRUPY umożliwia Uczestnikom usługi GRUPY m.in. wymianę informacji, wyrażania własnych opinii i poglądów oraz budowanie społeczności wokół wybranego tematu.

 4. Przystępując do usługi GRUPY, Użytkownik składa oświadczenia następującej treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem GRUP i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usługi GRUPY;

  3. dane wprowadzone podczas rejestracji GRUPY nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich;

  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach GRUPY informacji systemowych, wiadomości od NK oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu usługi GRUPY;

  5. umieszczenie w ramach usługi GRUPY, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób/podmiotów nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą wyrażoną w przewidzianej prawem formie;

  6. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z usługi GRUPY zgodnie z Regulaminem GRUP oraz charakterem i przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z zapisów Regulaminu Serwisu nk.pl;

  7. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez NK w szczególności umieszczanych przeze mnie w ramach usługi GRUPY treści, komentarzy, zdjęć, linków, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub są niezgodne z Regulaminem Serwisu nk.pl;

  8. akceptuję i wyrażam zgodę aby Administrator GRUPY kierując się jedynie własną oceną mógł w szczególności usuwać zdjęcia, posty na forum, ukrywać Wpisy w ramach danej GRUPY, które naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione jak również Regulamin Serwisu nk.pl lub niniejszy Regulamin GRUP;

  9. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technologicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usunięcie przez NK wyglądu usługi GRUP, jak również umieszczania w ramach usługi GRUPY, w szczególności informacji, okien, banerów, reklam,

  10. akceptują i mam świadomość, że treści dostępne w ramach usługi GRUPY mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe (tj. stać się dostępne dla innych użytkowników sieci Internet).

 5. Uczestnikami usługi GRUPY mogą być Użytkownicy Konta Rzeczywistego / Konta Oficjalnego / Konta Sponsorowanego, z tym zastrzeżeniem, że Konta Sponsorowane mogą przystąpić do usługi GRUPY po uprzedniej zgodzie NK.

 6. Uczestnikami usługi GRUPY mogą być również Użytkownicy Konta Fikcyjnego, o ile Administrator danej GRUPY umożliwi dostęp tym Użytkownikom do konkretnej GRUPY poprzez odpowiednie ustawienia GRUPY.

 7. Procedura założenia GRUPY obejmuje podanie przez Użytkownika Konta Rzeczywistego / Konta Fikcyjnego w formularzu m.in. następujących danych:

  - nazwa GRUPY,

  - opis GRUPY,

  - kategoria GRUPY,

  - znaczniki identyfikujące GRUPĘ (słowa kluczowe).

 8. W ramach Panelu Administracyjnego, Administrator GRUPY może w szczególności:

  - zarządzać GRUPĄ w ramach Panelu Administracyjnego,

  - moderować daną GRUPĘ,

  - blokować aktywność wybranych Uczestników GRUPY,

  - przeglądać oraz wykorzystywać funkcjonalności,

  - zarządzać treścią w ramach boksów,

  - przyporządkować GRUPY do kategorii,

  - wybrać słowa kluczowe w ramach GRUPY,

  - korzystać ze wszystkich innych funkcji ewentualnie udostępnianych na bieżąco w ramach Panelu Administracyjnego,

  - decydować o uzyskaniu dostępu do GRUPY przez Użytkowników Konta Fikcyjnego.

 9. Zmiana nazwy GRUPY możliwa jest jedynie w przypadku gdy do danej GRUPY należy tylko Administrator GRUPY. Zmiany nazwy GRUPY może dokonać Administrator  GRUPY, poprzez edycję w Panelu Administracyjnym. Nazwa GRUPY do której dołączyli Uczestnicy GRUPY może zostać zmieniona przez NK na wniosek Administratora skierowany do Działu Obsługi Użytkownika, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem (202) 664-2381.

 10. NK rozpatruje wniosek, o którym mowa w pkt 9 w ciągu 14 dni. Zmiana następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 11. W ramach usługi GRUPY, Uczestnicy usługi GRUPY mogą otrzymać do dyspozycji Funkcjonalności.

 12. Uczestnik usługi GRUPY jest świadomy i zgadza się z faktem, że jego przystąpienie do GRUPY jest równoznaczne w szczególności z:

  - automatycznym przesłaniem powiadomienia o dołączeniu do GRUPY do Użytkowników z listy znajomych,

  - tym, że w profilu Użytkownika wyświetlana jest informacja graficzna o fakcie dołączenia do GRUPY,

  - wyświetleniem nazwy GRUPY w ramach jego profilu Użytkownika,

  - tym, że Użytkownik widzi ostatnie wpisy w ramach danej GRUPY i Wpisy całej GRUPY,

  - pojawienie się nazwy GRUPY na stronie  „Moje GRUPY” na profilu Użytkownika,

  - pojawieniem się zdjęcia ustawionego jako zdjęcie główne (w tym wizerunku) w profilu Użytkownika w ramach Widżetu.

 13. Administrator GRUPY jest świadomy i zgadza się z faktem, że:

  - jest zobowiązany do dbania o rozwój GRUPY, m.in. poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,

  - jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania regulaminu GRUP oraz Regulaminu Serwisu nk.pl przez Uczestników usługi GRUPY.

 14. Uczestnik usługi GRUPY jest świadomy i zgadza się z faktem, że Administrator GRUPY:

  - ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane w ramach GRUPY bez podania przyczyny,

  - ma prawo usuwać z administrowanej przez niego GRUPY dowolnie wybranych Uczestników tej GRUPY bez podania przyczyny,

  - ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Uczestnikowi GRUPY dostęp do danej /administrowanej przez niego GRUPY,

  - może usunąć wpis na forum w ramach GRUPY,

  - może ukryć Wpis na stronie głównej danej GRUPY.

 15. W razie braku aktywności ze strony Administratora GRUPY, NK na wniosek Uczestnika/Uczestników usługi GRUPY skierowany do Działu Obsługi Użytkownika, może (za zgodą danego Uczestnika GRUPY wyrażonej w formie maila skierowanego do Działu Obsługi Użytkownika NK) przyznać status Administratora GRUPY temu uczestnikowi, o ile nie naruszył on któregokolwiek z postanowień Regulaminu GRUP oraz Regulaminu Serwisu nk.pl, chyba że NK postanowi inaczej.

 16. Administratorowi GRUPY nie przysługują żadne roszczenia o jakiekolwiek świadczenia względem NK z tytułu prowadzenia GRUPY.

 17. NK może odebrać prowadzenie Administratorowi GRUPY niewywiązującemu się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin GRUP, Regulamin Serwisu nk.pl lub wykorzystującemu GRUPĘ niezgodnie z jej przeznaczeniem. GRUPA odebrana Administratorowi GRUPY może zostać skasowana albo przekazana innemu Uczestnikowi GRUPY wskazanemu przez NK.

 18. Administrator GRUPY może również wskazać innego Uczestnika GRUPY do pełnienia funkcji Administratora GRUPY, z tym zastrzeżeniem, że konieczne jest uzyskanie zgody ze strony tego Uczestnika GRUPY.

 19. Uczestnik usługi GRUPY jest świadomy i zgadza się z faktem, że GRUPA może zostać zablokowana/skasowana przez NK bez uprzedniego informowania Uczestników takiej GRUPY.

 20. NK ma prawo czasowego lub trwałego zablokowania GRUPY (co jest równoznaczne z uniemożliwieniem dostępu przez wszystkich Uczestników usługi GRUPY) w szczególności, w sytuacji, gdy funkcjonowanie GRUPY powoduje zagrożenie naruszenia lub narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu GRUP lub Regulaminu Serwisu nk.pl.

 21. W razie zablokowania danej GRUPY dostęp do treści, w niej umieszczonych, ma jedynie NK.

 22. NK ma prawo czasowego lub trwałego blokowania dostępu poszczególnych Użytkowników do usługi GRUPY, w sytuacji, gdy dany Uczestnik usługi GRUPY powoduje zagrożenie naruszenia lub narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu GRUP lub Regulaminu Serwisu nk.pl

 23. Uczestnik usługi GRUPY ma prawo wypisać się w każdej chwili z usługi GRUPY poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz z GRUPY”.

 24. Wypisanie się z GRUPY nie jest równoznaczne z usunięciem wątków, postów, zdjęć, czy shoutów w ramach usługi GRUPY, o ile dany Uczestnik usługi GRUPY przed wypisaniem się sam nie usunął zamieszczonych przez siebie treści.

 25. W przypadku wypisania się z usługi GRUPY osoby będącej Administratorem Grupy NK ma uprawnienie do wskazania innego Uczestnika usługi GRUPY, któremu za jego zgodą wyrażoną w formie maila do Działu Obsługi Użytkownika, może zostać przekazana funkcja Administratora GRUPY.

 26. Regulamin GRUP jest opublikowany w Serwisie, jako załącznik do Regulaminu Serwisu nk.pl i jest dostępny dla Użytkowników, w tym w szczególności Uczestników usługi GRUPY, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 27. Regulamin GRUP stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Serwisu nk.pl i dostępny jest pod adresem /nk.pl/regulamin_2011. W stosunku do Użytkowników, korzystających z usługi GRUPY przed dniem 26.07.2011r. niniejszy Regulamin GRUP wchodzi w życie w terminie miesiące od dnia publikacji na łamach Serwisu.

Załącznik nr 7 - Regulamin Usług Płatnych

 1. ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Załącznik nr 7 – Regulamin Usług Płatnych do Regulaminu Serwisu Nk.pl (dalej: Regulamin Usług Płatnych, reguluje zasady świadczenia poszczególnych Usług Płatnych w Serwisie Nk.pl.

  2. Użytkownikiem Usługi Płatnej może być wyłącznie Użytkownik Nk.pl, który zaakceptował postanowienia 9793454980 i dokonał skutecznej rejestracji Konta w Serwisie Nk.pl.

  3. Przed skorzystaniem z Usługi Płatnej lub z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Płatnej należy uważnie zapoznać się z Regulaminem Usług Płatnych Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Usług Płatnych, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  4. Usługa dostępu do płatnych treści cyfrowych dostępnych w NK świadczona jest przez Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 734-00-09-469, zwana dalej NK.

  5. Skorzystanie z Usługi Płatnej w Serwisie Nk.pl jest równoznaczne z zawarciem na odległość umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 2. ART. 2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNYCH

  1. Koszt płatnego dostępu do treści cyfrowej oraz czas usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy oferowanej Usłudze Płatnej w NK oraz w Załączniku nr 8 - Tabela kosztów i usług serwisu

  2. Spełnienie świadczenia następuje niezwłocznie po uprzednim złożeniu i opłaceniu dyspozycji zapłaty przez Użytkownika w wybrany przez niego sposób, określany w Załączniku nr 8 - Tabela kosztów i usług serwisu

  3. Okres trwania usługi liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji, która może być różna, w zależności od wybranej metody aktywacji związanej z formą płatności.

  4. NK zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług Płatnych znajdujących się w ofercie NK, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników dostęp do Usługi Płatnej.

 3. ART. 3 FORMY PŁATNOŚCI

  1. Płatności za aktywację dostępu do Usługi Płatnej (treści cyfrowych) można dokonać dostępnymi w NK metodami: SMS, PayU, Paypal, Zong, YetiPay.

  2. Dostęp do treści cyfrowych w ramach Usługi Płatnej można uzyskać za pomocą Eurogąbek. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Eurogąbki określa Regulamin usługi Eurogąbki. Informacja o możliwości użycia Eurogąbek podawana jest każdorazowo przy wyborze formy płatności.

 4. ART. 4 KATALOG USŁUG PŁATNYCH

  1. W ramach Usług Płatnych dostępne są następujące Usługi:

   1. usługa odpłatnego dostępu do treści cyfrowej w trybie online: „Goście” – dodatkowa Usługa Płatna, której funkcjonalność polega na wydłużeniu listy gości po przez podgląd do trzydziestu ostatnich gości (Kont) odwiedzających Konto Użytkownika.  Cena uzależniona jest od okresu, w ciągu którego lista gości ma być wydłużona z 4 do 30 osób. Aktywacja usługi, wybór formy płatności i okresu trwania usługi (30, 60, 90, 180 dni) są możliwe pod adresem: /nk.pl/portfel/goscie/wybor_platnosci . Usługa zostanie uruchomiona w momencie odebrania przez NK potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po wpłynięciu środków na konto NK.

   2. usługa odpłatnego dostępu do treści cyfrowej w trybie online: „Goście Plus” – dodatkowa Usługa Płatna, której funkcjonalność polega na wydłużeniu listy gości po przez podgląd do trzydziestu ostatnich gości (Kont) odwiedzających Konto Użytkownika. Cena uzależniona jest od okresu, w ciągu którego lista gości na Twoim profilu ma być wydłużona z 4 do 30 osób. Aktywacja usługi, wybór formy płatności i okresu trwania usługi (30, 60, 90, 180 dni) są możliwe pod adresem: /nk.pl/portfel/goscie/wybor_platnosci . Usługa zostanie uruchomiona w momencie odebrania przez NK potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po wpłynięciu środków na konto NK.

   3. usługa dostępu do treści cyfrowej w trybie online: „Super Zdjęcie” – dodatkowa Usługa Płatna, której funkcjonalność polega na możliwości zamieszczania opinii do zdjęcia za pomocą emblematu „Super Zdjęcie!”. Aktywacja usługi, wybór formy płatności i okresu trwania usługi (7, 30, 60 dni) są możliwe pod adresem: /nk.pl/portfel/opinie/wybor_platnosci . Cena uzależniona jest od wybranego okresu usługi. Usługa zostanie uruchomiona w momencie odebrania przez NK potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po wpłynięciu środków na konto NK.

   4. usługa odpłatnego dostępu do treści cyfrowej w trybie online: â€žPrezent” – dodatkowa Usługa Płatna, której funkcjonalność polega na umożliwieniu obdarowania wirtualnym prezentem. Prezent widoczny jest w profilu obdarowanego Użytkownika przez  okres 30 dni. Prezent oznaczony jako „Limitowany!” będzie widoczny w profilu obdarowanego Użytkownika przez okres 90 dni. Dostępna ilość prezentów oznaczonych jako: „Limitowany!” odzwierciedlana jest odpowiednią liczbą widoczną przy prezencie, nad ceną.  Aktywacja usługi, wybór formy płatności i okresu trwania usługi (30, 90 dni) są możliwe pod adresem: (434) 942-9146 . Cena uzależniona jest od rodzaju wybranego prezentu. . Usługa zostanie uruchomiona w momencie odebrania przez NK potwierdzenia wpłaty od operatora płatności lub po wpłynięciu środków na konto NK.

   5. Usługa Eurogąbki – zasady świadczenia usługi określa Regulamin usługi Eurogąbki.

 5. ART. 5 REKLAMACJE

  1. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać w sposób określony w ART. 10 (724) 692-1577

 6. ART. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez zgłoszenie stosownego żądania, co z zastrzeżeniem okoliczności utraty prawa odstąpienia zostało określone w ART. 11 Regulaminu Serwisu Nk.pl.

  2. W przypadku uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych za pomocą Eurogąbek, o których mowa w ART. 3 ust. 3, z chwilą realizacji w Okresie Aktywnym (Art. 2, ust. 1, lit. e, Regulaminu Usługi Erugoąbki) uprawnienia Użytkownika do otrzymania innych funkcjonalności, zawierana jest na odległość umowa o dostęp do treści cyfrowych. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy na udostępnianie treści cyfrowych nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez NK o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. ART. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie usługi nieuregulowane w Regulaminie Usług Płatnych świadczone są na zasadach opisanych na łamach Regulaminu Serwisu Nk.pl, a ich świadczenie, będzie miało miejsce nie wcześniej, niż po prawidłowym dokonaniu aktywacji usługi.

  2. Koszty i metody płatności związane z aktywacją dostępu Usług Płatnych określane są w Załącznik Nr 8 do Regulaminu zatytułowanym "Tabela kosztów i usług Serwisu”.

  3. Regulamin jest dostępny pod adresem: /nk.pl/uslugi_platne

Załącznik do Regulaminu Serwisu nk.pl nr 8 - Tabela kosztów i usług serwisu

 1. ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Załącznik nr 8 – Tabela kosztów i usług serwisu do Regulaminu Serwisu Nk.pl (dalej: Cennik), reguluje koszt i czas trwania poszczególnych Usług Płatnych w Serwisie Nk.pl.

  2. Wszystkie podawane ceny Pakietów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

  3. Cena podana przy każdej Usłudze Płatnej jest wiążąca dla Użytkownika i NK w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia przyciskiem „zamawiam i płacę”.

  4. W zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności, o której mowa w ART. 3 Załącznika do Regulaminu Serwisu Nk.pl nr 7 - Regulamin Usług Płatnych, pośrednik płatności może pobierać dodatkowe prowizje i koszty, w tym koszty przeliczenia płatności na walutę inną niż złote polskie (PLN), zgodnie z zasadami wskazanymi w zawartej między Użytkownikiem, a pośrednikiem płatności umowie.

  5. W przypadku płatności SMS, wysłanie błędnej treści na podany numer powoduje naliczenie opłaty przez operatora bez uzyskania dostępu do Usługi Płatnej. W przypadku płatności wykorzystującej kod udostępniany przez pośrednika (operatora) płatności, Użytkownik powinien wysłać otrzymany kod dostępu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 2. ART. 2 USŁUGA: EUROGĄBKI

  1. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Eurogąbki określa Regulamin usługi Eurogąbki.

  2. Pakiety Eurogąbek dostępne są w opcjach według cennika:

  Pośrednik płatności: PAYU.

  Metoda płatności: PRZELEW

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  1400 EGB

  3000 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  140

  260

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  180 dni

  360 dni

  Cena brutto

  5,00 zł

  10,00 zł

  20,00 zł

  30,00 zł

  50,00 zł

  60,00 zł

  140,00 zł

  299,00 zł

  Pośrednik płatności: PAYU.

  Metoda płatności: KARTA KREDYTOWA

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  1400 EGB

  3000 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  140

  260

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  180 dni

  360 dni

  Cena brutto

  5,00 zł

  10,00 zł

  20,00 zł

  30,00 zł

  50,00 zł

  60,00 zł

  140,00 zł

  299,00 zł

  Pośrednik płatności: DIGITAL VIRGO.

  Metoda płatności: SMS

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  Cena brutto

  11,07 zł

  19,68 zł

  39,36 zł

  59,04 zł

  98,40 zł

  118,08 zł

  Pośrednik płatności: YETIPAY.

  Metoda płatności: PRZELEW

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  1400 EGB

  3000 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  140

  260

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  180 dni

  360 dni

  Cena brutto

  5,00 zł

  10,00 zł

  20,00 zł

  30,00 zł

  50,00 zł

  60,00 zł

  140,00 zł

  299,00 zł

  Pośrednik płatności: PAYPAL.

  Metoda płatności: PRZELEW

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  1400 EGB

  3000 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  140

  260

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  180 dni

  360 dni

  Cena brutto

  5,00 zł

  10,00 zł

  20,00 zł

  30,00 zł

  50,00 zł

  60,00 zł

  140,00 zł

  299,00 zł

  Pośrednik płatności: ZONG.

  Metoda płatności: SMS

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  Cena brutto

  zależna od kraju

  Pośrednik płatności: ORANGE.

  Metoda płatności: SMS

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  Cena brutto

  10,52 zł

  18,70 zł

  36,60 zł

  54,32 zł

  88,56 zł

  106,27 zł

  Pośrednik płatności: T-MOBILE.

  Metoda płatności: SMS

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  Cena brutto

  10,52 zł

  18,70 zł

  36,60 zł

  54,32 zł

  88,56 zł

  106,27 zł

  Pośrednik płatności: DOTPAY ( dot. płatności BLIK ).

  Metoda płatności: PRZELEW

  Pakiet Eurogąbek

  50 EGB

  100 EGB

  200 EGB

  300 EGB

  500 EGB

  600 EGB

  1400 EGB

  3000 EGB

  Gratis

  0

  0

  20

  30

  50

  60

  140

  260

  Czas trwania usługi (okres aktywny)

  60 dni

  60 dni

  90 dni

  90 dni

  90 dni

  120 dni

  180 dni

  360 dni

  Cena brutto

  5,00 zł

  10,00 zł

  20,00 zł

  30,00 zł

  50,00 zł

  60,00 zł

  140,00 zł

  299,00 zł

 3. ART. 3 USŁUGA: GOŚĆIE

  1. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Goście określa (901) 576-2709

  2. Pośrednik płatności wskazywany jest na stronie impecunious w komunikacie w procedurze płatności.

  3. Pakiety Goście dostępne są w opcjach według cennika:

  Przelew ( cena brutto )

  2 zł

  3 zł

  5 zł

  9 zł

  SMS ( cena brutto )

  2,46 zł

  3,69 zł

  6,15 zł

  11,07 zł

  Eurogąbki

  20 EGB

  30 EGB

  50 EGB

  90 EGB

  Czas trwania usługi

  30 dni

  60 dni

  90 dni

  180 dni

 4. ART. 4 USŁUGA: GOŚCIE PLUS

  1. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Goście Plus określa Załącznik do Regulaminu Serwisu Nk.pl nr 7 - Regulamin Usług Płatnych

  2. Pośrednik płatności wskazywany jest na stronie uncorporal w komunikacie w procedurze płatności.

  3. Pakiety Goście Plus dostępne są w opcjach według cennika:

  Przelew ( cena brutto )

  5 zł

  8 zł

  9 zł

  16 zł

  SMS ( cena brutto )

  6,15 zł

  9,84 zł

  11,07 zł

  19,68 zł

  Eurogąbki

  50 EGB

  80 EGB

  90 EGB

  160 EGB

  Czas trwania usługi

  30 dni

  60 dni

  90 dni

  180 dni

 5. ART. 5 USŁUGA: SUPER ZDJĘCIE

  1. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Goście Plus określa Załącznik do Regulaminu Serwisu Nk.pl nr 7 - Regulamin Usług Płatnych

  2. Pośrednik płatności wskazywany jest na stronie 325-931-7471 w komunikacie w procedurze płatności.

  3. Pakiety Super zdjęcie dostępne są w opcjach według cennika:

  Przelew ( cena brutto )

  2 zł

  5 zł

  9 zł

  SMS ( cena brutto )

  2,46 zł

  6,15 zł

  11,07 zł

  Eurogabki

  15 EGB

  50 EGB

  80 EGB

  Czas trwania usługi

  7 dni

  30 dni

  60 dni

 6. ART. 6 USŁUGA: PREZENT

  1. Zakres i sposób funkcjonowania Usługi Goście Plus określa Załącznik do Regulaminu Serwisu Nk.pl nr 7 - Regulamin Usług Płatnych

  2. Ceny Prezentów, metody płatności za Prezent, okres ważności Prezentu, rodzaj Prezentu, opcje prywatności Prezentu (publiczny, prywatny, anonimowy) wskazywane są na stronie: /nk.pl/gifts/send oraz w komunikatach w procedurze płatności.

  3. Prezenty dostępne są w opcjach według cennika:

  1. Prezent standardowy.

  I

  II

  III

  IV

  V

  Przelew ( cena brutto )

  1 zł

  2 zł

  3 zł

  4 zł

  6 zł

  SMS ( cena brutto )

  1,23 zł

  2,46 zł

  3,69 zł

  4,92 zł

  6,15 zł

  Eurogąbki

  10 EGB

  20 EGB

  30 EGB

  40 EGB

  60 EGB

  Czas trwania

  Prezent jest widoczny w profilu użytkownika przez 30 dni

  1. Prezent limitowany.

  I

  II

  III

  IV

  V

  Przelew ( cena brutto )

  1 zł

  2 zł

  3 zł

  4 zł

  6 zł

  SMS ( cena brutto )

  1,23 zł

  2,46 zł

  3,69 zł

  4,92 zł

  6,15 zł

  Eurogąbki

  10 EGB

  20 EGB

  30 EGB

  40 EGB

  60 EGB

  Czas trwania

  Prezent jest widoczny w profilu użytkownika przez 90 dni