O Firmie

Jeste¶my ogólnopolskim producentem architektonicznych konstrukcji aluminiowych. Nasza firma, funkcjonuj±ca pod nazw± Opal Wroc³aw, powsta³a w maju 1999 roku. Od pocz±tku naszej dzia³alno¶ci zajmujemy siê projektowaniem, produkcj± oraz monta¿em ¶lusarki aluminiowej dla potrzeb budownictwa. Nasze wyroby znajduj± zastosowanie w obiektach o ró¿nym charakterze i przeznaczeniu: w budynkach u¿yteczno¶ci publicznej, uczelniach i szko³ach, obiektach o charakterze biurowym, handlowo-us³ugowym oraz sportowym. Podejmujemy siê tak¿e realizacji prac na zlecenie indywidualnych, prywatnych odbiorców. Konstrukcje aluminiowe wykonujemy zgodnie z projektem architektonicznym oraz wymaganiami stawianymi przez Inwestora lub  Generalnego Wykonawcê  robót budowlanych. Produkowane przez nas konstrukcje aluminiowe cechuje wysoka jako¶æ zastosowanych materia³ów, estetyka wykonania oraz funkcjonalno¶æ.

Nasza firma posiada wysoko wyspecjalizowanych pracowników oraz bogato wyposa¿ony park maszynowy, dziêki czemu podejmujemy siê realizacji  wysoko zaawansowanych technologicznie prac. Na ka¿dym etapie realizacji robót jeste¶my otwarci na wspó³pracê z Architektami, Inwestorami oraz Generalnymi Wykonawcami. Z pe³nym zaanga¿owaniem realizujemy ich wizjê i staramy siê sprostaæ stawianym nam  wymaganiom. Uczestniczyli¶my ju¿ w realizacji wielu presti¿owych budynków na terenie Dolnego ¦l±ska oraz ca³ego kraju. Z dum± mo¿emy tu wymieniæ nasze, najbardziej znacz±ce realizacje: Grunwaldzki Center we Wroc³awiu, Port Lotniczy we Wroc³awiu, Katowice Business Center oraz Budynek Biblioteki Nauk ¦cis³ych i Technicznych na Potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Politechniki Wroc³awskiej. W ostatnim czasie zrealizowali¶my rozbudowê  Deutches Hertzzentrum w Monachium oraz wykonali¶my konstrukcje aluminiowe dla jednego z budynków Krankenhaus rechts der Isar.

Jeste¶my otwarci na wspó³pracê, ze strony zarówno  krajowych jak i zagranicznych Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych. Chêtnie odpowiemy na zapytania ofertowe, przygotujemy wycenê. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert± oraz do obejrzenia zdjêæ naszych dotychczasowych realizacji.

Referencje

zobacz wszystkie...

create by wrogroup