Grobex nagrobki warszawa nagrobki mazowieckie nagrobki stare babice nagrobki


IdŸ do treœci


Zak³ad Kamieniarski

Zapraszamy

Jesteœmy zak³adem kamieniarskim, z wieloletnim doœwiadczeniem
Dzia³alnoœæ firmy nie ogranicza siê jedynie do wyrobu nagrobków
Swoj¹ ofertê poszerzamy o handel p³ytami granitowymi
Sk³ad p³yt mieœci siê przy zak³adzie kamieniarskim na Wierzbinie Ko³o Warszawy.

Zapraszamy Zak³ady Kamieniarskie do wspó³pracy.

Wiecej info w zak³adce
Slaby granitowe 305-898-6015Firma Grobex w swojej ofercie posiada bogaty wybór nagrobków: pojedynczych, podwójnych oraz dodatków, które pozwol¹ skomponowaæ i wykoñczyæ nagrobek.Posiadamy du¿¹ iloœæ nagrobków gotowych oraz realizujemy zamówienia indywidualne.Nagrobki granitowe w naszej firmie wykonywane s¹ z du¿¹ precyzj¹.W ofercie znajduj¹ siê nagrobki granitowe oraz wykonane z piaskowca. Do wykonania nagrobków u¿ywamy kamienia pochodz¹cego z ca³ego œwiata m.in.z Afryki P³d,Hiszpani,Indii,Skandynawii,Ukrainy,Rosji,oraz z Polski.

Ka¿dy nasz Klient jest traktowany indywidualnie , jesteœmy otwarci na wszelkie propozycje,nietypowe projekty ,sugestie zleceniodawców.Gwarantujemy najwy¿sz¹ jakoœæ naszych produktów , gdy¿ pracujemy w oparciu o materia³y najwy¿szej jakoœci, importowane tylko i wy³¹cznie z pewnych ¿róde³.Dziêki temu kamieñ spe³nia najwy¿sze wymagania jakoœciowe.


Cechy które okreœlaj¹ nasz zak³ad kamieniarski to przede wszystkim sumiennoœæ i rzetelnoœæ w wykonaniu powierzonego nam zadania.To wszystko dlatego, ¿e z pasj¹ i ci¹g³a chêci¹ rozwijania tworzymy nagrobki, pomniki i grobowce.Dziêki temu ju¿ dzisiaj posiadamy grupê sta³ych klientów jak i przedsiêbiorstw z którymi wspó³pracujemy. Asortyment zak³adu kamieniarskiego stale siê zmienia co pozwala sprostaæ zapotrzebowaniu klientów.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, wspó³praca z Nami na pewno siê Pañstwu op³aci.

G³ówny punkt sprzeda¿y nagrobków mieœci siê w Wierzbinie k.Warszawy.Nagrobki montujemy na terenie ca³ej Warszawy i okolic.

Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹:

Oferujemy Pañstwu:
- nagrobki i grobowce z kamieni naturalnych z ca³ego œwiata;
- wieloletnie doœwiadczenie;
- kilkadziesi¹t wzorów i kolorów nagrobków;
- szybki termin realizacji:
- monta¿ na terenie ca³ego kraju
- pe³na kolorystyka granitów
-uk³adanie kostki brukowej
- zdjêcia porcelanowe
-renowacje/naprawa nagrobków
- demonta¿ starych nagrobków
- Przystêpne Ceny

Nasze nagrobki znajduj¹ uznanie klientów z ca³ej Polski

Zapraszamy do wspó³pracy.Nasze ostatnie monta¿e :

WARSZAWA: Cmentarz ry¿owa, Cmentarz wawrzyszew, Cmentarz pó³nocny Cmentarz Wólka, Cmentarz ursus go³¹bki, Cmentarz pow¹zki cywilne, Cmentarz pow¹zki wojskowe, Cmentarz taneczna, Cmentarz bródnowski Cmentarz Bródno, Cmentarz marysin wawerski, Cmentarz radoœæ, Cmentarz m³ynarska, Cmentarz zerzeñ Cmentarz PIASECZNO, Cmentarz LEGIONOWO, Cmentarz STARE BABICE, Cmentarz SULEJÓWEK, Cmentarz HAJNÓWKA, Cmentarz OSTRÓW MAZOWIECKA, Cmentarz PRUSZKÓW,Cmentarz ¯BIKÓW, Cmentarz LUBLIN, Cmentarz PUSZCZA MARIAÑSKA, Cmentarz NADARZYN, Cmentarz RASZYN, Cmentarz MARKI, Cmentarz KALINÓWKA, Cmentarz STARA MI£OSNA, Cmentarz MA£KINIA, Cmentarz GRÓJEC, Cmentarz KAZUÑ POLSKI, Cmentarz BRWINÓW, Cmentarz WYSZKÓW, Cmentarz WI¥ZOWNA, Cmentarz MIÑSK MAZOWIECKI, Cmentarz SEROCZYN, Cmentarz URLE, Cmentarz SIEDLCE, Cmentarz £OWICZ, Cmentarz STRYKÓW, Cmentarz Z¥BKI, Cmentarz OLSZTYN, Cmentarz PRZASNYSZ, Cmentarz CEGÓ£W, Cmentarz TYCHY, Cmentarz JADÓW, Cmentarz BIA£YSTOK, Cmentarz BRAMKI, Cmentarz WÊGRÓW, Cmentarz CIECHANÓW, Cmentarz POMIECHÓWEK, Cmentarz KLEMBÓW, Cmentarz E£K, Cmentarz BANIOCHA, Cmentarz WIELISZEW, Cmentarz £OMNA, Cmentarz KA£USZYN, Cmentarz OTWOCK, Cmentarz NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Cmentarz PU£TUSK, Cmentarz GRODZISK MAZOWIECKI, Cmentarz BIELSK PODLASKI, Cmentarz SOKO£ÓW PODLASKI, Cmentarz KIELCE, Cmentarz NOWE MIASTO NAD PYLIC¥, Cmentarz KOCK, Cmentarz SIENICA, Cmentarz £OMIANKI, Cmentarz TERESPOL, Cmentarz £ASKARZEW, Cmentarz KOÑSKIE, Cmentarz D¥BRÓWKA, Cmentarz ZABORÓW, Cmentarz GÓRA KALWARIA, Cmentarz KOBY£KA, Cmentarz P£OCK, Cmentarz WO£OMIN…

Powrót do treœci | (480) 663-5566