805-296-6795 (708) 236-6353 Kontaktní
údaje
219-608-4016

Fotogalerie

[ zajímavosti ze stavby -
1-3 z 173
]
Revitalizace Sokolská zahrada - veøejné osvìtlení Slušovice 10/2018
Rekonstrukce odborných uèeben Arcibiskupské gymnázium Kromìøíž 8/2018
Rekonstrukce domu Kromìøíž 01/2018

BNC elektro, spol. s r.o.BNC elektro, spol. s r.o.

Elektromontážní firma BNC elektro, spol. s .r.o. podniká v oboru elektro- instalací již mnoho let. Od svého vzniku se snaží nabízet svým zákazníkùm vysokou kvalitu, rozumnou cenu a osobní pøístup. K tìmto cílùm jde naše firma cestou neustálého zvyšování své odbornosti a profesní odpovìdnosti.

Samozøejmostí je dùraz na bezpeènost, ochranu zdraví a životní prostøedí. To vše garatnováno certifikátem ISO 9001:2008.

Kontaktní údaje

Tel.: 777 761 361
E-mail: bncelektro@bncelektro.cz
BNC elektro, spol. s r.o.
IÈO: 26 88 30 07
DIÈ: CZ 26 88 30 07
Sídlo: Pravèice 130, 768 24 Hulín
Jednatel: Miroslav Fianta
Evidována od 3.3.2003 v Obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì, oddíl C, vložka 433 86